Laman Web Rasmi
A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

  • Laman Utama
  • Dasar / Undang-undang
  • Enakmen
  • Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 7/02)

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 7/02)

 

jata

Enakmen Original

MELAKA

ENAKMEN 7 TAHUN 2002

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

Tarikh Persetujuan DiRaja : 21 November 2002

Tarikh disiarkan dalam Warta : 28 November 2002

Tarikh mula berkuatkuasa : 14 Jun 2003 [M.P.U. 14/2003]

_____________

SUSUNAN SEKSYEN

_____________

Mukadimah dan Tajuk Panjang.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

Seksyen 4. Penubuhan Majlis.

Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis.

Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong.

Seksyen 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.

Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan syarikat.

Seksyen 9. Kuasa untuk meminjam.

Seksyen 10. Keanggotaan Majlis.

Seksyen 11. Tamat pelantikan.

Seksyen 12. Pembatalan pelantikan.

Seksyen 13. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.

Seksyen 14. Kawalan oleh Pengerusi.

Seksyen 15. Setiausaha.

Seksyen 16. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis.

Seksyen 17. Mempengerusikan mesyuarat.

Seksyen 18. Kuorum.

Seksyen 19. Penjalanan urusan.

Seksyen 20. Memanggil mesyuarat.                                                                           

Seksyen 21. Minit.

Seksyen 22. Aturan urusan mesyuarat.

Seksyen 23. Salinan diperakui bagi ketetapan.

Seksyen 24. Permohonan cuti oleh Pengerusi dan anggota lain.

Seksyen 25. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan.

Seksyen 26. Jawatankuasa.

Seksyen 27. Perwakilan kewajipan dan kuasa Majlis.

Seksyen 28. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.

Seksyen 29. Kerahsiaan.

Seksyen 30. Pekhidmat awam.

Seksyen 31. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA KEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 32. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.

Seksyen 33. Fungsi Mufti.

Seksyen 34. Jawatankuasa Fatwa.

Seksyen 35. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa.

Seksyen 36. Tatacara pembuatan fatwa.

Seksyen 37. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.

Seksyen 38. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.

Seksyen 39. Fatwa yang ada hubungan dengan perkara kepentingan nasional.

Seksyen 40. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Seksyen 41. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa.

Seksyen 42. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 43. Penubuhan Mahkamah Syariah.

Seksyen 44. Pelantikan Ketua Hakim Syarie.

Seksyen 45. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 46. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 47. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Seksyen 48. Pendaftar-Pendaftar.

Seksyen 49. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 50. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.

Seksyen 51. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 52. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu.

Seksyen 53. Perakuan pewarisan.

Seksyen 54. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 55. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 56. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 57. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 58. Keputusan ikut majoriti.

Seksyen 59. Penerusan prosiding di Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.

Seksyen 60. Mahkamah terbuka.

Seksyen 61. Bahasa.

Seksyen 62. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam.

Seksyen 63. Tindakan bersaling.

Seksyen 64. Pelindungan Hakim, pegawai Mahkamah, dll.

Seksyen 65. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PEWAKILAN

Seksyen 66. Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie.

Seksyen 67. Pegawai Penguat kuasa Agama.

Seksyen 68. Peguam Syarie.

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 69. Penubuhan Baitulmal.

Seksyen 70. Anggaran pendapatan dan belanjawan.

Seksyen 71. Perbelanjaan Majlis.

Seksyen 72. Akaun bank.

Seksyen 73. Akaun dan laporan tahunan.

Zakat dan Fitrah

Seksyen 74. Kuasa memungut zakat dan fitrah.

Seksyen 75. Kuasa membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 76. Rayuan.

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 77. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah.

Seksyen 78. Peletakhakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis.

Seksyen 79. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat.

Seksyen 80. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.

Seksyen 81. Modal wakaf dan nazr.

Seksyen 82. Pengertian surat cara tentang wakaf atau nazr.

Seksyen 83. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah.

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 84. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitandengannya.

Seksyen 85. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti.

Seksyen 86. Penubuhan masjid.

Seksyen 87. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.

Seksyen 88. Pelantikan Pegawai Masjid.

Seksyen 89. Tauliah Pegawai Masjid.

Seksyen 90. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.

Seksyen 91. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.

Seksyen 92. Jawatankuasa Kariah.

Seksyen 93. Pengecualian masjid.

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 94. Pungutan khairat.

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 95. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

Seksyen 96. Saat memeluk agama Islam.

Seksyen 97. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.

Seksyen 98. Pendaftar muallaf.

Seksyen 99. Pendaftaran muallaf.

Seksyen 100. Perakuan Memeluk Agama Islam.

Seksyen 101. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.

Seksyen 102. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf.

Seksyen 103. Kesalahan memberikan maklumat palsu.

Seksyen 104. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 105. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 106. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam.

Seksyen 107. Kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam tanpatauliah.

Seksyen 108. Sekolah agama.

Seksyen 109. Pengecualian.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 110. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 111. Pemansuhan.

Seksyen 112. Kecualian dan peralihan.

JADUAL PERTAMA

 PERATURAN-PERATURAN/KAEDAH-KAEDAH

a) Peraturan-peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) 2003 (M.P.U. 19/03) 

b) Kaedah-kaedah Peguam Syarie Tahun 1989 (M.P.U. 9/90)

FaLang translation system by Faboba